زنانه/مردانه؛ نیم‌کره‌ها و رابطه‌های شکست‌خورده‌ی ما!

زنانه/مردانه؛ نیم‌کره‌ها و رابطه‌های شکست‌خورده‌ی ما!
اگر زنی پیوسته در حال جنگ با تعقلِ درون خودش باشد، پیوسته با مردی که د...