بیایید بی‌سوادیمان‌را گردن خط فارسی بیندازیم – چرا خط فارسی نباید تغییر کند

بیایید بی‌سوادیمان‌را گردن خط فارسی بیندازیم – چرا خط فارسی نباید تغییر کند
هر از چندگاهی بحث اینکه باید خط فارسی عوض شود و این خط به‌دردنمی‌خورد...