بنشینیم و گفتگو کنیم

بنشینیم و گفتگو کنیم
احجامی مبل نما یا مبلمانی مجسمه وار؟ از تایپوگرافی تا احجام یا مبلمان؟...