حسابداری برای همه (حساب دوطرفه، حساب تی)

حسابداری برای همه (حساب دوطرفه، حساب تی)
حساب: مدرکی را که برای ثبت افزایش یا کاهش هرقلم ترازنامه به کار می‌رود...