حسابداری برای همه (دفتر معین)

حسابداری برای همه (دفتر معین)
دفتر معین: دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب‌های دفترک...