حسابداری برای همه (دفتر معین)

قسمت‌های پیشین:دفتر معین: دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب‌های دفترکل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود که جنبه کمکی، فرعی و تکمیلی دارد.

برای مثال اگر یک موسسه دارای ۱۰ حساب جاری در بانک باشد ممکن است از دفتر معین بانک استفاده کند که در این صورت حساب بانک در دفترکل یک حساب کنترل خواهد بود. دفتر معین جز دفاتر قانونی نیست. دفاتر معینی که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از: دفتر معین بانک، دفتر معین بدهکاران، دفتر معین بستانکاران، دفتر معین اموال و... به طور مثال موسساتی که نشریان متعددی دارند در دفترکل حسابی به نام منترل حساب بدهکاران افتتاح و جمع افزایش و کاهش در حساب‌های مشتریان در آن ثبت و برای هر مشتری حسابی جداگانه در دفتر معین بدهکاران نگهداری می‌نمایند که نشان می‌دهد هر مشتری چه مقدار خرید کرده، چه مبلغی پرداخت نموده و چقدر بدهکار است. بدهی است بعد از ثبت تمام معاملات یک دوره در دفترکل و دفتر معین بدهکاران مانده حساب منترل بدهکاران در دفتر کل جمع مبلغ بدهکاران را نشان می‌دهد که باید با حاصل جمع جساب‌های مشتریان در دفتر معین بدهکاران مساوی باشد.


مثال: قسمتی از فعالیت‌های مالی موسسه خدماتی آرش در فروردین ماه به شرح زیر است:

۱-۱ ارائه خدمات به فروشگاه احمدی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ریال به طور نسیه.

۱-۲ ارسال صورت حساب انجام خدمات به موسسه بهروز ب مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ ریال.

۱-۳ دریافت قسمتی از بدهی از فروشگاه احمدی به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال.

۱-۴ ارائه صورت حساب انجام خدمات به موسسه جعفری به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ ریال.

۱-۵ دیافت قسمتی از بدهی موسسه بهروز به مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ ریال


مطلوب است:

  • ثبت فعالیت‌های مالی فوق در دفتر روزنامه عمومی.
  • نقل اقلام ثبت شده به دفاتر معین و دفترکل.
دفتر روزنامه عمومی
دفتر روزنامه عمومی


دفتر معین بدهکاران - مجموع ۴۳۰.۰۰۰ ریال
دفتر معین بدهکاران - مجموع ۴۳۰.۰۰۰ ریال

دفترکل
دفترکل