ارث بری شده از انسان، مرد،همسر، پسر، پدر، کنجکاو، توسعه دهنده نرم افزار.