مقایسه سیستم‌های کنترل نسخه متمرکز و توزیع شده

مقایسه سیستم‌های کنترل نسخه متمرکز و توزیع شده
در پروژه‌های بزرگ و پیچیده، استفاده از سیستم کنترل نسخه مناسب، اهمیت ب...