روال تصمیم‌گیری در معماری نرم‌افزار

روال تصمیم‌گیری در معماری نرم‌افزار
روال تصمیم‌گیری چه جایگاهی در تدوین معماری نرم‌افزار دارد؟ ويژگیهای تص...