همسایه ات را دوست بدار ولی پول را بیشتر

همسایه ات را دوست بدار ولی پول را بیشتر
اینبار به بخشنامه وزارت نیرو درباره ماینینگ میپردازم و با کمک نظریات م...