«بلووک» به بازار نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت…

«بلووک» به بازار نمی‌رفت، وقتی می‌رفت جمعه می‌رفت…
تو این متن قراره به جمعه بازار کتاب بریم، مشت بخوریم و بر سر اصول استا...