گپی با فربد وزیری؛ مدیر عامل آژانس وی دیجیتال مارکتینگ

گپی با فربد وزیری؛ مدیر عامل آژانس وی دیجیتال مارکتینگ
سلام/امروز گپی زدیم با فربد وزیری؛ مدیر عامل آژانس وی دیجیتال مارکتینگ...