کدام زبان های برنامه نویسی برق کمتری مصرفی می کنند؟

کدام زبان های برنامه نویسی برق کمتری مصرفی می کنند؟
یکی از بحث های برنامه نویس های تازه کار این است که کدام زبان برنامه نو...