حل مشکل نصب ماژول های پایتون بدلیل Read timed out

حل مشکل نصب ماژول های پایتون بدلیل Read timed out
حل مشکل نصب نشدن ماژول های پایتون با خطاهای اتمام زمان اتصال