برای یافتن چیزی، هر چیزی، یک حقیقت عالی یا یک جفت عینک گمشده، ابتدا باید اعتقاد داشته باشید که در پیدا کردن آن مزیتی وجود دارد.