یک دیباگر جالب در پایتون

یکی از ویژگی های مهم یک زبان برنامه نویسی خوب جامعه استفاده کننده از آن است. هر چه این جامعه بزرگتر قاعدتا ابزار های بسیار کاربردی و جالب تری در آن تولید می شود.

پایتون هم یک جامعه بسیار بزرگ دارد و یکی از این ابزار های جالب که جدیدا با آن آشنا شدم PySnooper که یک کتاب خانه جالب پایتونی برای دیباگ است و شما از گذاشتن Print در جا های مختلف برنامه بی نیاز می کند!

کشف بقیه چیز ها با خودتان!

https://pypi.org/project/PySnooper/