با بشریت، خواه خودت باشی خواه دیگری، چنان رفتار کن که پایانیست، نه ابزار و وسیله ای برای پایانی دیگر... امانوئل کانت