خلاصه ای از 422 روز یادگیری برنامه نویسی

خلاصه ای از 422 روز یادگیری برنامه نویسی
حدودای 420 روز پیش بود که من تصمیم گرفتم باید برم دنبال چیزی بهش علاقه...