مرتب کردن آرایه ها در PHP - دستور sort در PHP

مرتب کردن آرایه ها در PHP - دستور sort در PHP
عناصر در یک آرایه می تواند برحسب ترتیب حروف الفبایی یا عددی،  به صورت...