آینده زبان برنامه نویسی جاوا - آیا زبان برنامه نویسی جاوا در آینده منسوخ می شود؟

آینده زبان برنامه نویسی جاوا - آیا زبان برنامه نویسی جاوا در آینده منسوخ می شود؟
بررسی آینده زبان برنامه نویسی جاوا از نظر شغلی