کلمه کلیدی Nothing در زبان Kotlin

کلمه کلیدی Nothing در زبان Kotlin
روی این مقاله کوتاه باهم کلمه کلیدی Nothing رو در زبان برنامه کاتلین...