شهره‌ی شهر شدن با تو چه آسان، سخت است!

شهره‌ی شهر شدن با تو چه آسان، سخت است!
مفهومی در میان استارتاپ‌ها و شرکت‌های جدید وجود دارد به نام Growth Hac...