شروع بازاریابی

  1. جهت پیشبرد اهداف خود در مارکتینگ تلاش کنید در ابتدا شناخت خوبی از بیزینس خود و رقبا داشته باشید که گاهی این امر مستلزم تحقیقات میدانی یا استفاده از کارشناس تحقیقات بازار یا استفاده از موسسات فعال در این حوزه می باشد.
  2. رصد کردن رقبا و بازار کاریست که باید به صورت مداوم و دوره ای در لیست کارهای خود داشته باشید.
  3. پلن بازاریابی خود را با توجه به:
  • نوع پروژه
  • فعالیتهای رقبا
  • اهداف ذی نفعان
  • بازه زمانی مشخص
  • منابع موجود و
  • مسائل اقتصادی و سیاسی جامعه

طراحی کنید.

4. مارکتینگ یک کسب و کار تنها محدود به بخش فروش یا تبلیغات نمی شود. مدیر مارکتینگ وظیفه دارد به عنوان برآیندی از بخش مارکتینگ در بخش طراحی محصول، رفع ایرادات و تصحیح، ارتباط با مشتری، مشخص کردن قیمت و تخفیف ها و عقد قرارداد های همکاری تاثیر گذار باشد.

5. جهت بررسی نتایج پلن یا کمپین های تبلیغاتی خود از معیارهای مشخص و واضح (KPIها) استفاده کنید.

6. در نهایت جهت ایجاد یک پلن یا کمپین تبلیغاتی موثر و جامع قطعا نیازمند شناخت عمیق و آزمون و خطای کانالهای مختلف هستید بنابراین این امر زمانبر می باشد و نباید از آزمودن ترسید.

7. به طور خاص در در حوزه ی بازاریابی دیجیتال در مقالات متعدد خارجی ثابت گردیده است که این کانال به طور مستقیم در میزان فروش تاثیر نخواهد داشت و در بهترین حالت در بخش های ذیل بیشترین خروجی را خواهد داشت : وفاداری مشتری، رضایت مشتری، اطلاع رسانی و رصد رقبا.

بنابراین باید ذی نفعان را در مورد این موضوع مطلع نمود و با معیارهای درستی میزان موفقیت این بخش را سنجید و از آنجایی که وفاداری و رضایت مشتری بسیار حائز اهمیت است نباید از اهمیت دیجیتال مارکتینگ به صرف اینکه به طور مستقیم در فروش تاثیر ندارد، غافل شد.