من دوست دارم چیزایی و که فکر می کنم اتفاق نمی افته و با نوشتن واقعیشون کنم!