یه قُلپ java script بزن روشن شی (قُلپ اول)

یه قُلپ java script بزن روشن شی (قُلپ اول)
داریم js یاد میگیرم ، بلند شو بیا !