فینگلیش Finglish از کجا اومده؟ تفاوت فینگلیش و پنگلیش!

فینگلیش Finglish از کجا اومده؟ تفاوت فینگلیش و پنگلیش!
فینگلیش واژه‌ای است که خیلی از افراد تصور می‌کنند ابداع ایرانی‌هاست. ا...