ساخت یک جمع کننده اعداد دو دویی(full adder) بخش چهارم

قبل از شروع ساخت مدار full adder با دو مشکل در طراحی آن در پروتئوس روبه رو شدم که تا قبل از ساخت مدار روی برد بورد نتوانستم درستش کنم.

واقعا خیلی چیزها را تا عملی کار نکنیم نمی توانیم آنها را یاد بگیریم یا به درک عمیقی از آنها برسیم.

اولین مشکلم کار با dip switch در پروتئوس بود که بعد از بستن مدار متوجه اشتباهم شدم که من ورودی ها را از پایه های 1 و 2 و 3 و 4 (قسمت on dip switch) که باید به پایه های مثبت باتری وصل شوند می گرفتم در صورتی که باید ورودی ها را از پایه های 5 و 6 و 7 و 8 (قسمت off dip switch) می گرفتم و با مقاومت به پایه های منفی باتری وصل می کردم که امشب درست کردم
دومین مشکلم کار با seven segment هشت پایه باینری بود که برای تبدیل آن به bcd با مشکل مواجه شدم و بعد از مطالعه در اینترنت متوجه شدم من اصلا به آند و کاتد seven segment و همچنین IC مبدل آن توجه نمی کردم که برای سون سگمنت کاتد مشترک باید از IC 74ls48 استفاده کنیم و برای سون سگمنت آند مشترک باید از IC 74ls47 استفاده کنیم.اشتباه دوم من در خروجی های bcd بود که باید به ترتیب s0 را به A و s1 را به B و s2 را به C و s3 را به D می دادم که برعکس زده بودم که درست کردم.
مدار جمع کننده کامل 4 بیتی در پروتئوس
مدار جمع کننده کامل 4 بیتی در پروتئوس