توسعه دهنده ی یونیتی - محقق نجوم و علوم فضایی - علاقه مند به فیزیک کوانتوم


همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion

همکاری میان سرویس های هوشمند Lobe و سرویس جدید مجموعه ی ما با نام Neuralion
همکاری لوب و نورالاین سرویس اخیر ما با نام Neuralion در ماه های آینده...