بنیان گذار شرکت راهکارهای هوشمند روتیک - محقق نجوم و علوم فضایی - توسعه دهنده‌ی نرم فزار