ساخت API Document بدون خون ریزی‌!

ساخت API Document بدون خون ریزی‌!
ساخت API Document بدون یادگیری Syntax جدید به صورت سریع.