اگر به شما پیشنهاد میشد که به زمین مهاجرت کنید، قبول میکردید؟

اگر به شما پیشنهاد میشد که به زمین مهاجرت کنید، قبول میکردید؟
زمین - معتبر برای ناساامروز میخواهم شما را با یک سوال عجیب درباره ی کر...