هنگام توقف زمان چه رخ خواهد داد؟

هنگام توقف زمان چه رخ خواهد داد؟
اگر شما زمان را متوقف میکردید، دیگر شما قادر به دیدن هیچ چیزی نبودید....