مشکل ماهواره‌ی پیام امیرکبیر چه بود؟

مشکل ماهواره‌ی پیام امیرکبیر چه بود؟
دانستنی هاهمه ی ما از شنیدن پرتاب ماهواره ی پیام امیرکبیر (امیرکبیر ست...