۵۰ سال دیر(تر)

۵۰ سال دیر(تر)
در ۵۰ سالگی آپولو ۱۱: ما چرا اینجاییم و چطور می‌توانیم جای دیگری باشیم...