30 جمله محاوره ای ... 📎

Part one
Part one
1. Let’s get something straight, right now!

بذارید یه چیزی رو همین الان روشن کنم!

2. That’s totally illegal

کاملا غیر قانونیه

3. What a great tip

چه توصیه ی خوبی

4. Have you eaten yet?

چیزی خوردید؟

5. You are so talented

تو خیلی با استعدادی

6. Just nod along!

فقط سر تکون بده!

7. I don’t wanna freak you out

من نمیخوام بترسونمت

8. Since when?

از کی؟

9. That’s ridiculous

احمقانه است

10. This is so unfair

خیلی نامردیه

11. I doubt it

شک دارم

12. I was kinda hoping that wouldn’t be an issue

یه جورایی امیدوار بودم این موضوع اهمیتی نداشته باشه

13. I’m such an idiot

من یه احمقم

14. I will not take this abuses

من این توهین هارو نمیپذیرم

15. Basically its entirely up to me

این اساسا به خودم مربوطه

16. We’ve never met before

ما قبلا همو ملاقات نکردیم

17. I need someone , I can trust

من به کسی احتیاج دارم که بتونم بهش تکیه کنم

18.I try not to let my work affect my person life

من سعی میکنم کارم روی زندگی شخصیم تاثیر نذاره

19. Where have you been?

کجا بودی؟

20. We went college together

ما باهم دانشگاه میرفتیم

21. There’s nothing to say/tell

چیزی برای گفتن وجود نداره

22. He is some guy I work with

اون فقط یکی از همکارامه

23. She left me!

اون منو ترک کرد!

24. I don’t want to be single

نمیخوام مجرد باشم

25. I’ve got some ugly friends

من چندتا دوست زشت دارم

26. Was it true?

حقیقت داشت؟

27. What did you want, to talk about?

درباره چی میخواستی حرف بزنی؟

28. I’m looking for a job

دارم دنبال کار میگردم

29. I think I caught your cold

فکر کنم ازت سرماخوردگی گرفتم

30. That sounds good…

به نظر خوبه...https://conversationstartersworld.com/250-conversation-starters/

همچنین میتونید با مراجعه به سایت بالا جملات کاربردی تری پیدا و تمرین کنید.enjoy