برنامه نویسی که هم کتاب میخواند هم فیلم میبیند ، هم گردش میرود و هم مینویسد ، چون دوست دارد که بنویسد