بهبود در الگوریتم سرچ گوگل که باعث تغییر نتایج 10 درصد از سرچ ها میشه

بهبود در الگوریتم سرچ گوگل که باعث تغییر نتایج 10 درصد از سرچ ها میشه
گوگل امروز از تغییر جدیدی در الگوریتم سرچش خبر داده که باعث بهبود و تغ...