برگی از تاریخ | شما هم نمی‌توانید!

برگی از تاریخ | شما هم نمی‌توانید!
مروری بر ناپایداری قدرت با گریزی بر یوسف پیامبر، هیتلر و ضحاک!