فرار از تحریم داکر با کمک کشور چین!

فرار از تحریم داکر با کمک کشور چین!
همان‌طور که می‌دونید داکر ایران رو تحریم کرده. هر چند که در دوران پساب...