نحوه ی استفاده از Context در React

نحوه ی استفاده از Context در React
در React 16.3 مفاهیمی با نام های Context API ، strict mode ، async mod...