کوچینگ شناختی رفتاری ودستیابی به اهداف


در کوچینگ شناختی رفتاری رضایت آگاهانه کوچی در مورد آنچه که در این جلسات میخواهد بدست بیاورد ، و همه اطلاعاتی که در ارزیابی میخواهد به آن برسد ، متمرکز است

او به هدفش نزدیک تر می شود.در کوچینگ شناختی رفتاری رضایت آگاهانه کوچی در مورد آنچه که در این جلسات میخواهد بدست بیاورد ، و همه اطلاعاتی که در ارزیابی میخواهد به آن برسد ، متمرکز است. این اطلاعات باید مفهوم سازی شوند. انواع مشکلات و  گیر و گرفتاریهای  میتواند دستیابی به هدف و یا در انجام تکالیف تداخل ایجاد کند این تداخل میتواند مثبت و یا منفی باشد. اگر این گیر و گرفتاری ها آشکار شود مفهوم سازی با جزئیات بیشتری گسترش می یابد.

در مفهوم سازی مقاومت و توان کوچی برای رسیدن به هدف ذکر میشود و تمام موفقیتهای گذشته او در زمینه حل مسئله به او یادآوری میشود. فراموش نکنیم بین گیر و گرفتاریهای ذهنی و مشکلات روانی تفاوت وجود دارد.

حل مشکلات گذشته (گیر و گرفتاری های ذهنی) میتواند یک دیدگاه آزمایشی و تجربی نسبت به cbc در کوچی ایجاد کند. که بوسیله آن گزینه های مختلف حل مسئله را امتحان کند.

گاهی اوقات برای کوچی بسیار مهم است که مردم درباره او چگونه فکر میکنند؟؟  اینکه چرا کوچی اجازه میدهد دیگران تصویر دیگری از واقعیت شخصیت او ببینند ، موضوع خوبی برای تحقیق خواهد بود.

باید به آنها تفهیم شود که : اجازه دهید مردم " خود واقعی شما " را ببیند و نه "نقاب شما" را. گاهی کوچی میخواهد یک شخصیت بی نقص از خود ارائه دهد و گاهی هدفش این است که از خود تصویری بسازد که سایرین به  او بعنوان یک انسان باکفایت و شایسته باور داشته باشند. در این صورت برنامه عمل شامل جستجوی شواهدی در مورد شایستگی ها خواهد بود  یعنی  ارزیابی عملکرد گذشته و توسعه استانداردهای عملکردی واقع بینانه و معقول با تمرکز بر بهبود آنها .

سازماندهی جلسات کوچینگ باید با ارائه الگویی برای ارزیابی موضوعاتی که کوچی مطرح میکند به اجتماعی شدن کوچی و بهترین استفاده مطلوب او از زمان کمک کند. همچنین باید بیاموزد که پرش از یک موضوع به موضوع دیگر در هر جلسه ممنوع است ولازم است  در مورد نگرانی هایش اولویت بندی صورت گیرد وفقط وقتی موضوعات جدید برای بحث انتخاب شوند که مورد قبلی پیشرفت کرده باشد و یا به نتیجه رسیده باشد.

از کوچی پرسیده شود که تمایل دارد برای جلسه آینده چه تکالیفی انجام دهد؟؟ این خیلی مهم است که کوچی رابطه بین پیشرفت جلسات و افزایش تکالیف خود را ببیند و درک کند که هرچه تعداد جلسات کوچینگ بیشتر باشد ، برمیزان وظایف و تکالیف او افزوده میشود و با افزایش تکالیف،"خوب است بدانیم هدف به تنهایی نه تنها جالب نیست بلکه الهام بخش هم نیست اما برای رسیدن به مقصد لازم است. پس با تمام قوا عمل کنید و اهداف خود را به پیش ببرید."

"خوب است بدانیم هدف به تنهایی نه تنها جالب نیست بلکه الهام بخش هم نیست اما برای رسیدن به مقصد لازم است. پس با تمام قوا عمل کنید و اهداف خود را به پیش ببرید."