کوچینگ شناختی رفتاری ودستیابی به اهداف

کوچینگ شناختی رفتاری ودستیابی به اهداف
در کوچینگ شناختی رفتاری رضایت آگاهانه کوچی در مورد آنچه که در این جلس...