پیاده روی و سکوت در زمانه‌ی هیاهو

پیاده روی و سکوت در زمانه‌ی هیاهو
دلا خو کن به تنهایی که از تن­‌ها بلا خیزد سعادت آن کسی بیند که از تن‌ه...