تجربه سوگ بعد از اعلام نتایج

این نوشته اولین بار مرداد ۱۴۰۱ و پس از اعلام نتایج کنکور در اینستاگرام...