39-جناب مستدام آقای فراستی

حالا من خیلی تلویزیون نگاه کن و برنامه ی هفت نگاه کن و برنامه ی نقد فیلم و سریال نگاه کن نبوده ام هیچ وقت. ولی از یک زمانی به بعد اسم جناب فراستی را شنیدم و بدگویی هایی که نسبت بهشان می شد. چه همه که ابراز انزجار می کردند و چه همه که میگفتند که مردک بی سواد است. اما یک بار قسمت شد و نشستم پای یک برنامه ای و دیدم که چقدر می فهمد و چقدر نظراتش به نظراتم نزدیک است و رفتم توی اینترنت هم سرچ کردم درباره این بنده ی خدا و هر چه بیشتر مطالعه کردم دیدم کارش خیلی درست است.
ولی خب رک است. کار ندارد طرف بهش بر می خورد یا نمی خورد. نظرش را صاف و پوست کنده میگذارد کف دست هر کسی که مخاطبش است. در فرانسه درس خوانده و با کارگردانان بزرگ فرانسه هم چون گدار و فکر میکنم تخوفو هم نشین بوده و فیلم نقد می کرده. خب هم چین آدمی اهل تملق و چاپ لوسی و قربان صدقه نیست خیلی. برایش فرم و ساختار فیلم مهم است. و اگر چیزی به مذاقش خوش بیاید هم مردانه پای نظر کارشناسی و سلیقه اش می ایستد که خیلی خوب است. اما دیگران زحمت کشیده اند فیلم ساخته اند ، اثر هنری تولید کرده اند. معلوم است کسی بیاید بخواباند توی گوش اثرشان گارد می گیرند و فحش می دهند. اما قرار هم نیست که منتقد هم رنگ جماعت شود و نظرش را با میل و سلیقه ی دیگران تغییر دهد.