می نویسم پس هستم

رنه دکارت می گوید : می اندیشم پس هستم. و من می گویم می نویسم پس هستم....