می نویسم پس هستم

رنه دکارت می گوید : می اندیشم پس هستم. و من می گویم می نویسم پس هستم. البته این نوشتن هم حاصل همان اندیشیدن و تفکر است. ولی من تا این تفکر به ارزش افزوده تبدیل به نوشته. تبدیل به حرفی سخنی چیزی نشود را دلیلی بر بودن نمی شمارم. می شود چیزی نگفت. فقط شنید. می شود. چیزی ننوشت چیزی نگفت. ولی اگر آدم هیچ فعلی انجام ندهد. پس چه بودنی ؟ همان تک سلولی ها و ویروس ها هم فعلی انجام می دهند و ما گواهی می دهیم به بودنشان. حتی ما هم نفهمیم آنها فعلی را انجام داده و در چرخه ی حیات اثری می گذارند.

موجود بی فعل نداریم. اگر موجود است باید مرتکب فعلی باشد. اگر هیچ گونه عملی انجام ندهد و حضورش در دنیا هیچ نقش و فایده ای نداشته باشد. نمی شود . امکان ندارد. وجود ندارد. عدم است.