سلام، مهدی هستم با ٢١ سال سن و دانشجوی نرم افزار... دوست دار تکنولوژی خصوصا در حوزه کامپیوتر... برنامه نویسی رو دوست داشته و به آن عشق میورزم، هم-بیانگذار دیجی آنباکس و سرپرست تحریریه