لندین یا لندیک؟ مسئله این است؟!

لندین یا لندیک؟ مسئله این است؟!
مقاله‌ پیش رو، تمرین کلاسی دوره بازاریابی جناب عادل طالبی بوده و صرفا...