حمل و نقل در شهر هوشمند

به شهری که مولفه های زیر را داشته باشد،شهر هوشمند میگوییم

(این مولفه ها ثابت نیستند اماجزو مولفه های اصلی اند)

1. مدیریت هوشمند شهر

2. شهروند هوشمند

3. محیط زندگی هوشمند

4. محل زندگی هوشمند

4. اقتصاد هوشمند

5. حمل و نقل هوشمند

6.انرژی هوشمند

آنچه که بیشتر مدنظر من است،بررسی جایگاه حمل و نقل هوشمند در شهر است.

شهرهای هوشمند نیاز به خدمات حمل و نقل هوشمند دارند. جابه جایی مناسب افراد، کالاها و خدمات، سرعت رشد و توسعه یک منطقه را افزایش می دهد. یک شبکه حمل و نقل مناسب و به هنگام و کارآمد یک عامل حیاتی و یک شاخص عملکرد صحیح برای یک شهر است. در نبود کانال های رفت و آمد مناسب، زندگی برای مردم ساکن در مناطق شهری متوقف می شود.

مزایای مهم شبکه حمل و نقل هوشمند

1-مدیریت حمل و نقل عمومی

2- امنیت و ایمنی

3-توسعه کسب و کارهای مبتنی بر موبایل

4-صرفه جویی در زمان

5-کاهش آلودگی هوا