حمل و نقل در شهر هوشمند

به شهری که مولفه های زیر را داشته باشد،شهر هوشمند میگوییم(این مولفه ها...